Tietosuoja

Oy Multi-Snowtech Ltd:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oy Multi-Snowtech Ltd
Länsi-Himoksentie 4
42100 Jämsä
040 728 6415
info@multisnowtech.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Oy Multi-Snowtech Ltd
Länsi-Himoksentie 4
42100 Jämsä
040 728 6415
pekka.virolainen@multisnowtech.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin käyttötarkoitus ja nimi on asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Oy Multi-Snowtech Ltd:lle antama toimeksianto tai Oy Multi-Snowtech Ltd:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin yritystietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan tunnistaminen ja asiakkaiden yksilöinti (identifiointi).
 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen.
 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. Asiakkaiden ja Oy Multi-Snowtech Ltd:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

 • Nimitiedot / Yritystiedot
 • Y-tunnus
 • Postiosoite, postinumero ja- toimipaikka
 • Kotipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
Asiakkaan yksilöivät tunnisteet
 • Asiakkaan todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto
 • Asiakasnumero

Asiakkaana toimivien alihankkijoiden yksilöivät tiedot tilaajavastuurekisteristä
 • Päätoimiala
 • Verohallinnon perustiedot
 • Arvonlisäverovelvollisuus
 • Ennakkoperintärekisteri
 • Kaupparekisteritiedot
 • Työnantajarekisteritiedot
 • Tiedot liiketoimintakielloista
 • Veromaksutiedot
 • Eläkevakuutus (TyEL)
 • Noudatettavat työehtosopimukset
 • Tapaturmavakuutustiedot
 • Tieto työterveyshuollon järjestämisestä
Asiakkuuteen liittyvät tiedot
 • Asiakkaan luottotiedot ja työnantajamaksut

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yrityksen tiedot tarkistetaan Tilaajavastuurekisteristä.

Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, laskutuksen ja palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjää ei voida tunnistaa.

Oy Multi-Snowtech Ltd käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Oy Multi-Snowtech Ltd ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Oy Multi-Snowtech Ltd:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Oy Multi-Snowtech Ltd ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Oy Multi-Snowtech Ltd:n sähköinen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.

Oy Multi-Snowtech Ltd:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Oy Multi-Snowtech Ltd:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Oy Multi-Snowtech Ltd:n palveluksessa sekä Oy Multi-Snowtech Ltd:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tietojen säilytysaika

Oy Multi-Snowtech Ltd säilyttää asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan, maksimissaan 10 vuotta. Eli tiedot, jotka ovat Oy Multi-Snowtech Ltd:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Tietojen säilytystarve selvitetään kahden vuoden välein.

11. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan asiakaspalvelussa.

Oy Multi-Snowtech Ltd huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä tiedot sopimusten teon ja laskutustietojen tarkistamisen yhteydessä. Tilaajavastuurekisteriin tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, päivittyvät Oy Multi-Snowtech Ltd:lle rekisterin tarkistuksen yhteydessä.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Oy Multi-Snowtech Ltd
Länsi-Himoksentie 4
42100 Jämsä
040 728 6415
pekka.virolainen@multisnowtech.fi

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, y-tunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tilaajavastuurekisteristä varmennettuun osoitteeseen.

Leitner